Back Office : | Login  
 Viewing Category

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานธนาคารสมอง ระดับภาค” ปี 2558

            สศช. และมูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานธนาคารสมอง ระดับภาค"  ให้กับวุฒิอาสาฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ครบทั้ง 4 ภาคแล้ว

 สศช.จัดประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.อบุลราชธานี

          สศช. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา่ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" เมื่อวันที่ 21-23  พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  จ.อุบลราชธานี

 วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับรางวัลผู้สูงอายุดีเด่น

       ขอแสดงความยินดีกับวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนครศรีธรรมราช นายปลื้ม เทอดเกียรติชาติ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "ผู้สูงอายุดีเด่นประจำปี พ.ศ.2554"  .....

 วุฒิอาสาฯ โคราชจัดทำโครงการการปลูกข้าวไร้สารพิษในวงบ่อซีเมนต์ การตรวจและการให้ความรู้การดูแลสุขภาพเบื้องต้น

  วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาในพื้นที่  จัดกิจกรรม "การปลูกข้าวไร้สารพิษในวงบ่อซีเมนต์" และ "การตรวจและให้ความรู้การดูแลสุขภาพเบื้องต้น" เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วัดอาศรมธรรมทายาท บ้านมอจะบก ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

 สศช. สร้างเครือข่ายวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับภาค สู่การพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ  ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างเครือข่ายและกระบวนการเรียนรู้ของวุฒิอาสาธนาคารสมองในการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับภาค โดย ภาคเหนือ จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2554  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2554  ภาคใต้ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2554 สรุปได้ดังนี้ 

 กอ.รมน. หารือการจัดทำหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง

      พลโทดรัณ  ยุทธวงษ์สุข  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 6 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.6 กอ.รมน.) เข้าหารือกับ รศช.สุวรรณี คำมั่น และ รศช.เพ็ญจา อ่อนชิต  ในเรื่องการจัดทำเนื้อหาและหลักสูตรการฝึกอบรม หนังสือ/คู่มือ และสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...

 วุฒิอาสาธนาคารสมองได้รางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติปี 2553

     วุฒิอาสาธนาคารสมองได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ต.ค.53 ณ เมืองทองธานี ...

 การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการธนาคารสมองครั้งที่ 2/2553

   เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2553  นายไพโรจน์ สุจินดา ประธานอนุกรรมการธนาคารสมอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการธนาคารสมอง ครั้งที่ 2/2553...

 การเรียกใช้ข้อมูล "ธนาคารสมอง" ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ฝ่ายประชาสัมพันธ์แนะวิธีการเรียกใช้ข้อมูล "ธนาคารสมอง" ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต


  
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ