Back Office : | Login  
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ประชาสัมพันธ์
 ประชาสัมพันธ์ Minimize

 สศช.จัดประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.อบุลราชธานี

          สศช. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา่ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" เมื่อวันที่ 21-23  พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  จ.อุบลราชธานี

 สศช. เตรียมการจัดประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับภาค

         สศช. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมการจัดประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับภาค เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

 แนวทางขับเคลื่อนบทบาทวุฒิอาสาฯ ปี 56 เน้นเป็นที่ปรึกษา หนุนเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

      จากการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการธนาคารสมองครั้งที่ 1/2555  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 นั้น  ได้มีแนวทางในการขับเคลื่อนบทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ดังนี้  

 สศช.ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการธนาคารสมองครั้งที่ 1 / 2555

      สศช.ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการธนาคารสมองครั้งที่ 1 / 2555  เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555  เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สศช.

 สศช.ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาไทจัดสัมมนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ “หนึ่งทศวรรษธนาคารสมอง...รวมพลังพัฒนาประเทศ”

            สศช. ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาไทจัดสัมมนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555  “หนึ่งทศวรรษธนาคารสมอง...รวมพลังพัฒนาประเทศ”   เมื่อวันจันทร์ที่ 6  สิงหาคม พ.ศ.2555  ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  ( สรุปรายงานกาประชุม และเอกสารประกอบการบรรยาย)

 วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับรางวัลผู้สูงอายุดีเด่น

       ขอแสดงความยินดีกับวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนครศรีธรรมราช นายปลื้ม เทอดเกียรติชาติ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "ผู้สูงอายุดีเด่นประจำปี พ.ศ.2554"  .....

 ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของท่านประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการธนาคารสมอง

      เนื่องด้วยนายไพโรจน์ สุจินดา  ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการธนาคารสมองและอดีตรองเลขาธิการ สศช. ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจ มีกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่  5-8 เม.ย. 2555  ณ วัดธาตุทอง ศาลา 8 ถ.สุขุมวิท แขวงพระนครเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  และพระราชทานเพลิงศพวันอังคารที่ 10 เม.ย.2555   (กำหนดการ)

 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 วุฒิอาสาฯ เป็นพลังช่วยขับเคลื่อน

     แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 วุฒิอาสาฯ เป็นพลังช่วยขับเคลื่อน  ...(มติชนรายวัน 2 มี.ค.55)

 สศช.จัดประชุมการสร้างเครือข่ายวุฒิอาสาฯ ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

    สศช.จัดประชุมการสร้างเครือข่ายวุฒิอาสาฯ ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

 วุฒิอาสาฯ โคราชจัดทำโครงการการปลูกข้าวไร้สารพิษในวงบ่อซีเมนต์ การตรวจและการให้ความรู้การดูแลสุขภาพเบื้องต้น

  วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาในพื้นที่  จัดกิจกรรม "การปลูกข้าวไร้สารพิษในวงบ่อซีเมนต์" และ "การตรวจและให้ความรู้การดูแลสุขภาพเบื้องต้น" เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วัดอาศรมธรรมทายาท บ้านมอจะบก ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

Previous Page | Next Page

 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ