Back Office : | Login  
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ทะเบียนกลาง
 ทะเบียนกลาง Minimize

Wednesday, April 16, 2008  
 วุฒิอาสาธนาคารสมอง
:: 3652 Views :: เกี่ยวกับวุฒิอาสาธนาคารสมอง

วุฒิอาสาธนาคารสมอง คืออะไร

          วุฒิอาสาธนาคารสมองคือผู้ที่เกษียณอายุแล้วทั้งจากภาครัฐหรือเอกชน ตลอดจนผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์การทำงานอันยาวนาน  มีสุขภาพดี  มีความพร้อมและสมัครใจอุทิศตนเพื่อนำปัญญาความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาช่วยพัฒนาประเทศ  โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตัวแต่มุ่งถึงประโยชน์ของประเทศชาติ  เพื่อสนองพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการจัดตั้งธนาคารสมอง
          จะเห็นได้ว่าวุฒิอาสาธนาคารสมองเป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพและทรงคุณค่าสำหรับสังคมไทย  สามารถถ่ายทอดภูมิความรู้และประสบการณ์อันดีงามสู่คนรุ่นใหม่  เพื่อสรรค์สร้างสิ่งที่ดีงามและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติของวุฒิอาสาธนาคารสมอง

          ผู้เกษียณอายุแล้วจากภาครัฐและเอกชน ที่จะได้รับการจดทะเบียนเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง  ควรมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
          1. มีความเข้าใจ  ความพร้อม  และความศรัทธาในการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
          2. เป็นผู้ที่เกษียณอายุหรือลาออกแล้ว
          3. มีสุขภาพดี
          4. มีประสบการณ์การทำงานและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ อาทิ
              (1) การศึกษา ศาสนา จริยธรรม
                   
- การส่งเสริมการสอนศีลธรรมในสถานศึกษา
              (2) ศิลปและวัฒนธรรมไทย
                    - การรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมไทย
                    - การสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาไทย
              (3) สาธารณสุข
                    - การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บโดยการใช้สมุนไพร
                    - หลักโภชนาการที่ดี
              (4) การพัฒนาชุมชน
                    - การแก้ไขปัญหาความยากจน
                    - การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เช่น การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการของ อบต.
              (5) การบริหารจัดการ
                    - การจัดการธุรกิจขนาดย่อมให้มีประสิทธิภาพ
                    - การมีระบบบัญชีและการตรวจสอบที่ได้มาตรฐาน
              (6) เกษตรกรรม
                    - การรักษาพืชผักหลังการเก็บเกี่ยว
                    - การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
              (7) อุตสาหกรรม
                    - การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
                    - การปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้น
              (8) พาณิชย์และบริการ
                    - การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ
              (9) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                    - การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม เช่น ปัญหาป่าชายเลน
            (10) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                    - การวิจัยเพื่อนำภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้


 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ