Back Office : | Login  

 

 วีดิทัศน์ Minimize
 ธนาคารสมอง ...

ธนาคารสมอง..พลังอาสามุ่งพัฒนาประเทศ
 Print   
 ประมวลภาพกิจกรรม Minimize
PR3_8310
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "15 ปีธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ" เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 Print   
 เครือข่ายการพัฒนา Minimize

มูลนิธิพัฒนาไท

 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 


 Print   
 ข่าว/ประชาสัมพันธ์ Minimize
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออกเฉียงเหนือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ...

          มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออกเฉียงเหนือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อบูรณาการ เชื่อมโยง และขยายการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ กับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับภาค ในการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของพื้นที่...

 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”...

         มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อบูรณาการและเชื่อมโยงการขับเคลื่อนงานของภาคีการพัฒนากับการดำเนินงานของวุฒิอาสาฯ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของวุฒิอาสาฯ ตลอดจนขยายภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่จนถึงระดับจังหวัดและระดับภาค...

 มพท.ร่วมกับ สศช.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“วุฒิอาสาธนาคารสมองรวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”...

           มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“วุฒิอาสาธนาคารสมองรวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 การปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ...  Print   
 การขับเคลื่อนและขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Minimize
 การดำเนินงานของวุฒิอาสาฯ จ.สุรินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...

              สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการ “นำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้กลไกวุฒิอาสาธนาคารสมอง” ปี 2557....

 สศช. ร่วมกับวุฒิอาสาฯ จ.นครปฐม ลงพื้นที่ อบต.บางระกำ จ.นครปฐม ...

       เจ้าหน้าที่ สศช.และ มพพ. ได้ลงพื้นที่ อบต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม เพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

 สศช.ร่วมกับ อบต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย และวุฒิอาสาฯ จ.หนองคาย หารือร่วมกันเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

        เจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ สศช.  ร่วมกับ อบต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ได้ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...
 Print   
 องค์ความรู้ Minimize
 ปัญหาสิ่งแวดล้อม ใครรับผิดชอบ...

      ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ วุฒิอาสาฯ จ.พะเยา ได้กล่าวถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ว่าทุกๆ คนควรมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กลับมาดีดังเดิม

 ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้...

          ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ วุฒิอาสาฯ จ.พะเยา ได้กล่าวความสามารถที่ซ่อนอยู่ภายในของมนุษย์ ซึ่งหวังอยากจะเป็นอะไร ก็ต้องกล้าคิด  กล้าฝัน กล้าตั้งเป้าหมาย ..

 เหล้า ภัยร้ายของสังคมไทย...

     ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ วุฒิอาสาฯ จ.พะเยา ได้กล่าวถึงพิษภัยของเหล้า ว่าส่งผลกระทบต่อชีวิตและสังคมอย่างไร...

 

 ปัจฉิมบทของการทุจริตคอร์รัปชั่น...

     พลเอก ดร. กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ วุฒิอาสาฯ กรุงเทพฯ   ได้กล่าวถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นปัญหาใหญ่และสำคัญมากของหลายๆ ประเทศ
  
 เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ Minimize
 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 23 เดือนธันวาคม 2563
        ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา วุฒิอาสาฯ ได้น้อมนำและขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ชุมชน ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่งมีผลงานที่เป็นรูปธรรมในหลากหลายด้าน ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวุฒิอาสาฯ ให้สาธารณชนได้รับทราบ มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และวุฒิอาสาฯ ได้ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวุฒิอาสาฯ ระดับภาคทั่วประเทศ...
 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 22 เดือนมกราคม – มีนาคม 2563

          ปัจจุบัน ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบรุนแรงไปทั่วโลก และในประเทศไทยก็ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม  ซึ่งคนไทยจำเป็นต้องปรับตัวและเปลี่ยนพฤติกรรมหลายอย่าง จุลสารฯ ฉบับนี้ขอนำเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19 และความรู้ในการออกกำลังกายเพื่อป้องกันตัวเองและช่วยลดการระบาดของโรค...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 21 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562

          วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของประเทศไทยและโลกคือ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันดินโลก และวันอาสาสมัครสากล ซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 20 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562

     12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงริเริ่มธนาคารสมองและวุฒิอาสาฯ ธนาคารสมอง...
 Print   
 ผลงาน/ความก้าวหน้าของวุฒิอาสาธนาคารสมอง Minimize
 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 20 ปี ธนาคารสมอง ร่วมสร้างประโยชน์ให้สังคมไทย

จากพระราชดำรัส... สู่ธนาคารสมอง  “...ความจริงหกสิบแล้ว ถึงแม้จะเป็นเวลาที่สมควรที่จะให้ผู้ที่มีอายุน้อยเข้ามาได้ทำหน้าที่ของเขาบ้าง มีโอกาสทำหน้าที่ เราก็ยังเป็นกองหนุนที่คอยปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองได้ โดยมีภาคเอกชนรวบรวมกัน ไม่ต้องการเงินเดือนอะไรของรัฐบาล ภาคเอกชนมารวบรวมกัน เรียกว่า เบรนแบงก์ ธนาคารมันสมอง...”

 ฝายมีชีวิต...มีชีวิตตั้งแต่เริ่มสร้างสู่สายธารแห่งชีวิต

          วุฒิอาสาฯ นครศรีธรรมราช ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างฝายมีชีวิต โดยนำแนวคิดรากไทรเป็นตัวสร้างสายน้ำและคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศน์ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้บอกถึงเรื่องราวของฝายมีชีวิต และสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกัน
 Print   
 จำนวนผู้เข้าชม Minimize
จำนวนผู้เข้าชม web counter
นับจากวันที่ 19 ธ.ค.56

 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข่าวแจก Back Office Blog link